אודות

ניצה ענבר
סוכנות לביטוח כללי

הוקמה על ידי ניצה ענבר

ביוני 2012, על מנת

לתת מענה אישי, מקצועי ויצירתי לעסקים.

ניצה ענבר סוכנות לביטוח כללי הוקמה ביוני 2012 על ידי ניצה ענבר על מנת לתת מענה מקצועי ורמת שירות גבוהה לעסקים וללקוחות גדולים.
הסוכנות עובדת עם מרבית חברות הביטוח בישראל ומול ברוקרים בארץ ובחו”ל. הנ”ל מאפשר לסוכנות מתן מענה גם במקרה שנדרשים כיסויים יחודיים ומורכבים.
הסוכנות מלווה את המבוטח משלב בחינת הצרכים, ניהול המו”מ מול המבטחים, בניית הפוליסות, ניהול סיכונים וטיפול בתביעות.
העבודה מתבצעת תוך שיתוף פעולה עם המבוטח ובשקיפות מלאה.
השנים הרבות והניסיון של הבעלים בענף הביטוח הכללי הביאו ליצירה של מערכת קשרים ענפה עם כל חברות הביטוח והנהלותיהם, מה שמאפשר יצירת תחרות והשגת תנאים אופטימאליים למבוטחי הסוכנות.

חזונה של הסוכנות

לווי מקצועי ואישי של הלקוח תוך שימת דגש על צרכיו ומתן פתרון רחב ויצירתי.

מאחורי הקלעים

שירותים

ביטוחים

על פי תחומי התמחות

 • יזמות
 • ביטוח רב לאומי
 • תעשיה
 • תאגידי מים

בבואנו להעריך החשיפות בעסק, אנו נדרשים לשבת מול המבוטח וללמוד מה העסק, מהו העיסוק, מה הם תהליכי העבודה ומי קהל הלקוחות.

רק לאחר שלב אסוף המידע והכרת המערכות, ניתן לבנות את הכיסוי הביטוחי האופטימלי שייתן מענה ומטריה למבוטח במקרה של נזק לרכושו ואובדן תוצאתי כתוצאה מכך ובמקרה של נזק לצד שלישי.

בניית מערך הביטוחים אינדיבדואלי וכולל התייחסות למספר קטגוריות – ביטוח רכוש, ביטוח חבויות, ביטוח הנדסי וביטוחים מיוחדים.

בהמשך יופיע תקציר על הביטוחים המוזכרים לעיל.

חשוב לזכור – תפירת הביטוח למבוטח כמוה כתפירת חליפה, היא אישית ומותאמת ללקוח וצרכיו.

ביטוחים

רכוש / חבויות / הנדסי / מיוחדים
 • ביטוח רכוש:

  רכוש ואובדן תוצאתי ביטוח המכסה נזק פיזי שיגרם לרכושה של החברה לרבות למבנה, לתכולה ולמלאים, ע”י אש או סיכונים אחרים מפורטים כמו ברק, התפוצצות, רעידת אדמה ונזקי טבע.

  סכומי הביטוח של הרכוש יקבעו בערכי כינון והפוליסה תורחב לכלול הרחבות שונות לרבות פינוי הריסות, שחזור מסמכים, הוצאות נוספות לאחר הנזק והשלמה לכל הסיכונים.

  הפרק לביטוח אובדן תוצאתי מכסה הפסד שיגרם לחברה עקב נזק מכוסה ברכוש.

  המבוטח יכול לבחור לבטח רווח גולמי, הוצאות קבועות ושכר עבודה.

  ביטוח נאמנות ביטוח המכסה נזק כספי שיגרם לחברה כתוצאה ממעילה או הונאה של מי מעובדיה במהלך שירותו בחברה מתוך מטרה להשיג לעצמו טובת הנאה ו/או לפגוע בחברה.

  ביטוח כספים ביטוח המכסה נזק לכספים הן בעת הימצאותם בכספת בחצרי המבוטח והן במהלך העברתם.

  המונח כספים כולל שטרות, המחאות, מזומנים, תלושי תשלום, אגרות חוב.

  ביטוח סחורה בהעברה ביטוח המכסה נזק שיגרם לרכוש בעת העברתו מאתר אחד לאתר שני בישראל.

 • ביטוח חבויות:

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ביטוח המכסה את חבות החברה בגין נזק גוף ו/או רכוש שיגרם לצד שלישי עקב פעילות החברה.

  ביטוח חבות מעבידים ביטוח המכסה את חבות החברה בגין נזק גוף ו/או מחלה למי מעובדיה במהלך שירותו עבורה.

  ביטוח חבות מוצר ביטוח המכסה את חבות החברה בגין נזק גוף ו/או רכוש לצד שלישי עקב מוצר שיוצר, סופק או שווק ע”י החברה וזאת לאחר שיצא מחזקת החברה.

  ביטוח אחריות מקצועית ביטוח המכסה את חבות החברה בגין מעשה, השמטה או מחדל מקצועי של החברה.

  ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ביטוח המכסה את אחריותם של נושאי המשרה ודירקטורים בעת שירותם בחברה. הפוליסה נותנת מענה גם לתביעות שתוגשנה לאחר פרישת הדירקטורים ונושאי משרה ונוגעים לאירועים במהלך כהונתם בחברה.

 • ביטוח הנדסי:

  ביטוח כה”ס עבודות קבלניות ביטוח המורכב משלושה פרקים:

  פרק רכוש – פרק זה מכסה נזק שיגרם לפרויקט או לחלק ממנו במהלך תקופת העבודות והתחזוקה.

  פרק אחריות כלפי צד שלישי – פרק זה מכסה את חבות החברה כלפי צד שלישי בגין נזק גוף ו/או רכוש שיגרם לצד שלישי במהלך תקופת העבודות והתחזוקה.

  פרק חבות מעבידים – פרק זה מכסה את חבות החברה בגין נזק גוף ו/או מחלה למי מעובדיה במהלך תקופת העבודות והתחזוקה.

  ביטוח הקמה פוליסת הקמה מיועדת לפרויקטים הכוללים הקמה של מפעל או קו יצור לרבות מערך מכונות.
  הכיסוי נותן מענה חשוב לנזק בתקופת הרצת והפעלת הציוד והמכונות.

  ביטוח כה”ס ציוד אלקטרוני ביטוח המכסה נזק פיזי לציוד אלקטרוני לרבות לאמצעי אגירת מידע. הכיסוי כולל הוצאות שחזור נתונים ותוכנה והוצאות תפעול נוספות.

  אובדן הכנסות עתידי (ALOP) פוליסה שנותנת מענה במקרה של אובדן הכנסות עקב נזק פיזי במהלך העבודות הקבלניות או עבודות ההקמה, אשר גרם לעיכוב או לדחיה בהפעלת הפרויקט.

  ביטוח צמ”ה ביטוח המכסה נזק פיזי חיצוני לציוד מכני הנדסי. הכיסוי כולל הוצאות גרירה. הביטוח נותן מענה לנזקים כגון: אש, התהפכות, התנגשות . יש לבחון איזה פוליסות משלימות יש לרכוש לכלים לעניין נזקי גוף ורכוש לצד שלישי.

  ביטוח שבר מכני ביטוח המכסה נזק פיזי לציוד מכני לרבות לקווי יצור או חלקים ממנו, מכונות, מערכות וציוד מכני הנדסי דוגמת עגורנים.

  ביטוח קלקול סחורה משבר מכני או אובדן תוצאתי משבר מכני ביטוח אובדן הכנסה שיגרם לחברה עקב נזק של שבר מכני בציוד/ מכונות המשמשים אותה.

 • ביטוחים מיוחדים:

  ביטוח סייבר ביטוח שנותן מענה במקרה של שיבוש מתוכנן מראש של מערכת המחשבים, או רשת המחשבים ו/או במקרה של איום לשבש אותן מתוך מטרה או מניע ליצירת נזק לחברה.

  ביטוח נסיעות לחו”ל ביטוח המכסה שירותים הנדרשים לחברה או לפרט במקרה של תאונה, מחלה, פגיעה פיזית או נפשית במהלך שהות בחו”ל.

  ביטוח כה”ס חפצי אומנות ביטוח הנותן כיסוי לחפצי אומנות ולפריטים יקרי ערך המצויים באוספים פרטיים, גלריות ומוזיאונים.

  הכיסוי הוא הן לאתר המבוטח והן בשלב העברת היצירה.

  כיסוי יחודי הכולל גם הוצאות שחזור.

  ביטוח טרור ביטוח הנותן מענה לנזק רכוש הנגרם מהתקפת טרור לרבות אובדן תוצאתי. הביטוח בדר”כ הינו על בסיס נזק ראשון ולא על סכום הביטוח המלא.

  הביטוח המוצע, במקרה של נזק משפה את המבוטח בערך כחדש ולא בערכים ריאליים כמו מס רכוש ומאפשר רכישת כיסוי לאובדן תוצאתי מנזק הרכוש שנגרם אשר כאמור אינו מכוסה ע”י מס רכוש.

  ביטוח תאונות אישיות ביטוח הנותן מענה במקרה של מוות, נכות לצמיתה ואובדן כושר עבודה עקב תאונה. הביטוח ניתן לרכישה באופן פרטני לאנשי מפתח או לקולקטיב.

בין לקוחותינו

צור קשר